Pedagogický zbor - www.ebgbr.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pedagogický zbor

O škole
Priezvisko a menoE-mailVyučovací predmet
 PaedDr. Tibor Surový
 Riaditeľ školy
tibor.surovy@ebgbr.sk
Geografia

Mgr. Katarína Bartošíková
 Školská koordinátorka maturitných skúšok
Vedúca metodického združenia učiteľov
Triedna učiteľka 1.Ekatarina.bartosikova@ebgbr.skPedagogika
Špeciálna pedagogika
Úvod do sveta práce
Občianska náuka
Etická výchova
Seminár odbornej praxe
Metodika hudobnej výchovy

PhDr. Dagmar Tomkuliaková
Koordinátorka SOČ
Koordinátorka pre managment kvality EBG

dagmar.tomkuliakova@ebgbr.sk
Nemecký jazyk
Biológia a starostlivosť o zdravie
DiS. art. Martin Fačko
martin.facko@ebgbr.sk
Hra na hudobný nástroj
Metodika hudobnej výchovy
Mgr. Lenka Fricke
Výchovný poradca a koordinátor protidrogovej prevencie
Triedna učiteľka 4.B
lenka.fricke@ebgbr.sk

Literárny seminár
Prax
Psychológia
Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Svetozár Škoda
svetozar.skoda@ebgbr.sk
Matematika
Mgr. Katarína Gregušová
katarina.gregusova@ebgbr.sk
Anglický jazyk
Seminár z anglického jazyka
Etická výchova
 Mgr. Miroslav Koralka
 Triedny učiteľ 2.B
miroslav.koralka@ebgbr.sk
Biológia o starostlivosť o zdravie
Metodika telesnej výchovy
Telesná výchova
 Mgr. Lívia Kupcová
 Predseda rady školy
 Koordinátorka žiackej školskej rady
 Triedna učiteľka 3.B, 2.D
livia.kupcova@ebgbr.sk
Metodika literárnej a jazykovej výchovy
Nemecký jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
Tvorivá dramatika
Mgr. Júlia Stieranková
Triedny učiteľ 1.B


Metodika literárnej a jazykovej výchovy
Výtvarná výchova
Metodika výtvarnej výchovy
Tvorivá dramatika
 Mgr. František Roth
 Triedny učiteľ 1.D

frantisek.roth@ebgbr.sk
Aplikovaná informatika
Dejepis
Informatika
Metodika výtvarnej výchovy
Sociálno-psychologický výcvik
Mgr. art. Martina Škantárová
martina.skantarova@ebgbr.sk
Hra na hudobný nástroj
Metodika hudobnej výchovy
 Mgr. Bibiána Straková
bibiana.strakova@ebgbr.skNáboženská výchova
PhDr. Blažena Sanitrová
Triedny učiteľ 2.E

blazena.sanitrova@ebgbr.sk
Pedagogika
Seminár odbornej praxe
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky